Avtalevilkår og betingelser for Subsys AS

Sist oppdatert 29. juni 2018.

Denne serviceavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Subsys AS ("Subsys"), et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 998289203 i Foretaksregisteret, og deg, og gjelder fra datoen for din elektroniske aksept. Begrepene "vi", "oss" eller "vår" skal henvise til Subsys AS. Begrepene "du", "deg", "din" eller "kunden" skal henvise til enhver fysisk eller juridisk person som inngår denne avtalen med oss.

Denne versjonen erstatter alle tidligere utgaver av Avtalen. Du anerkjenner og godtar at Subsys AS til enhver tid og etter eget skjønn kan endre eller oppdatere denne Avtalen og eventuelle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og at slike endringer eller modifikasjoner skal tre i kraft umiddelbart etter at de er publisert på vår hjemmeside (https://subsys.no/support/betingelser/). Din fortsatte bruk av tjenestene som tilbys av Subsys AS etter at slike endringer eller modifikasjoner har blitt gjort, skal utgjøre din aksept av denne Avtalen i sin nyeste versjon.

Avtalen omfatter dessuten følgende tillegg:

Generelt

Denne avtalen omfatter alle tjenester som leveres hos Subsys AS. Betingelsene anses akseptert i sin helhet, ved bestilling, bruk og fornying av tjenester fra Subsys AS.

Subsys AS har rett til å avvise ethvert oppdrag eller bestilling.

Forpliktelser og ansvarsfordeling

Avtalen gir brukeren tilgang til server hos Subsys AS med avtalt plass/webplass. Webplassen er tilgjengelig for brukere av Internett. Subsys AS sitt ansvar er beskrevet i denne avtale.

Innhold og funksjoner

Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sidene. Alt innhold som legges ut på serveren er brukerens ansvar og han beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket.

Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig.

Det er ikke tilatt å legge ut pornografisk materiale. Rasistisk materiale eller krenkende materiale av enhver art er ikke tillatt lagt opp på våre servere.

Subsys AS har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren.

Dersom brukeren har lagt ut programvare eller annet som forårsaker feil og problemer på serverene og som belaster andre brukere på samme server forbeholder Subsys AS seg retten til å kunne stenge brukerens web, eller be brukeren om å stoppe bruken av den problematiske programvare. Dette gjelder også websider som tar uforholdsmessig mye kapasitet.

Drift

Subsys AS sørger for drift av serveren. Subsys AS foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten.

Kundeservice

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal brukeren henvende seg til Subsys AS sin brukertjeneste via epost, telefon eller fax. Ved feilmeldinger vil Subsys AS iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen.

Ansvarsbegrensning

Subsys AS holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Bedriften eller brukeren har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering og backup, slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende.

Bedriften eller kunden forplikter seg til å holde Subsys AS skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Subsys AS som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på tjenestemaskinen. Subsys AS skal ikke på noen måte holdes ansvarlig dersom utstyr eller tjenester hos Subsys AS skulle svikte og dette medfører ulemper/tap hos brukerne. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra Subsys AS sin side er begrenset til verdien på avtalen til den enkelte kunde. Ved grov uaktsomhet eller forsett fra Subsys AS sin side, er erstatningsplikten begrenset til 2 000 NOK.

Utestengelse

Subsys AS har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste, ved brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør.

En stengning på bakgrunn av det ovennevnte blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid.

Betaling

Betaling skal skje mot faktura med forfall 10 dager etter fakturadato.

Ved forsinket betaling påløper 1% morarente pr. påbegynt måned. Samt et purregebyr på 53.-

Nyregistrert abonnement forfaller 10 dager etter opprettelse. Abonnementet forfaller til fornying 30-60 dager før inneværende avtaleperiodes utløp.

Manglende betaling innenfor angitte frister anses som en oppsigelse av kontoen og fører til sletting av domene og tjenesten hos oss.

Priser

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egen prisliste på http://www.subsys.no/tjenester/prisliste. Alle priser kan endres av Subsys AS med minimum 1 måned varsel. Varsel blir kunngjort på http://www.subsys.no. Alle priser er eks mva.

Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.

Øvrige bestemmelser

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten samtykke fra Subsys AS. Oppsigelse for tjenester levert av Subsys AS skal skje innen 1 mnd før avtaleperiodens utløp. Dersom oppsigelse blir levrert etter dette tidspunkt vil kunden bli fakturert for et nytt år.

Tjenestene levert av Subsys AS kan flyttes for kundens regning, til annen ISP på ethvert tidspunkt. Dog påløper avtalte kostnader for avtaleperioden.

En slik flytting blir å regne som en oppsigelse og kundens konto hos Subsys AS vil umiddlelbart bli sperret. Kunden skal i slike tilfeller skriftlig underrette Subsys AS om at kundeforholdet er opphørt. Dette må skje senest 1 mnd før avtaleperiodens utløp om ikke kostnader for ny avtaleperiode skal påløpe.